Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 07/01/2022
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Kế hoạch số 5829/KH- SYT ngày 02/12/2021 của Sở Y tế về kế hoạch công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.
Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 như sau:
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của ngành y tế đối với công chức, viên chức người lao động trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đơn vị đồng thời đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của các đơn vị.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả  theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng đơn vị.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

a) Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

c) Phổ biến các nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo điều hành...

d) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

đ) Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

e) Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

g) Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ: Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức người lao động trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

h) Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại đơn vị.

i) Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hướng dẫn mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC; các chỉ số ICT, chính quyền điện tử của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước; Chỉ số xếp hạng CCHC của Sở Y tế nằm trong top 5 bảng xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

k) Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

l) Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh, ứng dụng dịch vụ y tế thông minh như: hồ sơ sức khỏe điện tử, giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh... đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

2. Hình thức

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí; các loại hình báo chí chuyên ngành, Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

b) Viết tin trong Tờ bản tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

c) Thông qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

d) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

e) Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả CCHC nhà nước một cách thích hợp vào sơ kết, tổng kết của đơn vị.

3. Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế và cá nhân, các tổ chức xã hội.

IV. KINH PHÍ

Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc xây dựng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Các đơn vị trực thuộc: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung tuyên truyền về CCHC gửi về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước ngày 10/01/2022;

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm đưa vào nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị. Gởi báo cáo hoạt động Tuyên truyền CCHC năm 2022 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 05/11/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Sở Thông tin- Truyền thông.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Phối hợp với Văn phòng Sở Y tế và các đơn vị liên quan chủ động đưa tin tuyên truyền các hoạt động triển khai CCHC trong ngành Y tế.

4. Ban chỉ đạo CCHC Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch này để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (Văn phòng Sở).

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai, thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 41.705.241
Lượt truy cập hiện tại 19.213