quản lý và điều hành
Hệ thống văn bản

 

Thông tin đơn vị >> Văn phòng Sở Y tế
           
E-Mail: vanphong.syt@thuathienhue.gov.vn
 ĐT: 0234 3820938  E-Mail: tt.syt@thuathienhue.gov.vn
ĐT: (0234)-3820937 E-Mail: tccb.syt@thuathienhue.gov.vn    
ĐT: (054)-3820939 E-Mail: nvd.syt@thuathienhue.gov.vn      
ĐT: (054)-3821630 E-Mail: nvy.syt@thuathienhue.gov.vn      
ĐT: (0234)-3823215 E-Mail: khtc.syt@thuathienhue.gov.vn      
Xem tin theo ngày  
liên kết với bộ y tế