Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 29/11/2019

Ngày 26/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 306/BC-UBND về Kết quả triển khai công tác tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2019. Trong đó, định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26-CT/UBND của UBND tỉnh ngày 17/10/2016 về đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về  ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan đơn vị; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đã và mới ban hành có liên quan đến cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức biết để thực hiện. Quan tâm tập trung tuyên truyền Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Tăng cường tuyên truyền tình hình triển khai mô hình chính quyền điện tử trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2016-2020.

4. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của người dân; chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các công việc của dân và doanh nghiệp.

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh - truyền hình, báo, tạp chí, bản tin, Website tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp thông qua các hình thức như bản tin, chuyên mục, tọa đàm, tiểu phẩm, hội thi, tờ rơi, tài liệu… và các hoạt động khác.

7. Các sở, ban, ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC cho các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về cải cách hành chính, phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững.

8. Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực trình độ, thiết bị hỗ trợ công nghệ thông tin cho công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính, đồng thời quan tâm bố trí kinh phí và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC của tỉnh. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt các thông tin cần thiết về TTHC.

 

Tập tin đính kèm:
ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 20.860.942
Lượt truy cập hiện tại 306