Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm TT Huế
Ngày cập nhật 18/09/2014


Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế
(Drug, cosmetic and food quality control center of Thua Thien Hue province - Tên viết tắt: HueQC).
Địa điểm trụ sở chính: 17 Trương Định - Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3831470    
Fax: 054.3936272
Email: ttkntmptp@thuathienhue.gov.vn
Website: http://hueqc.thuathienhue.gov.vn/


 

Logo của Trung tâm
 
Hình ảnh cơ quan:


II.  Ban lãnh đạo của đơn vị:
Lãnh đạo đơn vị

Giám đốc: Đặng Văn Khánh
+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
+ Điện thoại cơ quan: (054).3832724
+ Email: dangvankhanh2009@gmail.com
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung toàn đơn vị.
Phó giám đốc: Hà Xuân Cử
+ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I
+ Điện thoại cơ quan: (054).3936272
+ Email: haxuancu@gmail.com                            
 Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chuyên môn.

3.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Chức năng:
- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành và sử dụng tại địa phương.
- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.
2.2. Nhiệm vụ:
2.2.1. Kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm:
-  Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm, xác định chất lượng các loại thuốc thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm kể cả nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu sản xuất, bảo quản, lưu thông, sử dụng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm gửi tới hoặc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, đánh giá chất lượng.
    - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên cơ sở quy định của pháp luật.
    - Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo sự phân cấp và theo quy định của pháp luật.
    - Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở Y tế; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp khiếu nại và tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
2.2.2. Nghiên cứu khoa học:
    - Nghiên cứu phát triển các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
    - Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.
    - Tham gia nghiên cứu xây dựng, thẩm định các chuyên luận Dược điển Việt Nam và các tiêu chuẩn chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trong phạm vi được phân công.
    - Nghiên cứu thiết lập chất chuẩn làm việc phục vụ cho công tác kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm.
2.2.3. Công tác đào tạo:
- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho cán bộ kiểm nghiệm trong đơn vị về quản lý, chuyên môn kỹ thuật đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và tham gia đào tạo cán bộ dược ở địa phương.
2.2.4. Hợp tác quốc tế:
- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm.
- Khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, phát triển đơn vị từ các tổ chức, cá nhân ngoài nước.
2.2.5. Hoạt động dịch vụ:
- Thực hiện các hoạt động chứng nhận, kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ đào tạo về quản lý và chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
2.2.6. Quản lý đơn vị:
- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
2.3. Quyền hạn:
1. Lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để kiểm nghiệm theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2. Hướng dẫn, chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu cần thiết làm căn cứ để xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm như công thức, quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm.
3. Kết luận về tình trạng chất lượng các mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm do chính Trung tâm trực tiếp lấy mẫu hoặc do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến.
4. Thực hiện các dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm do các cơ sở sản xuất, phân phối, sử dụng gửi đến; các hoạt động chứng nhận, kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, đào tạo và các dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện thu, chi phí kiểm nghiệm và phí dịch vụ theo đúng quy định của Nhà nước.
4.Cơ cấu tổ chức tại đơn vị:
+ Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo gồm Giám đốc và 1 Phó Giám đốc, có 3 phòng chức năng (Phòng Kế hoạch - Hành chính tổng hợp; Phòng Quản lý chất lượng, khoa học, đào tạo; Phòng Dịch vụ kỹ thuật); 3 phòng thử nghiệm (Phòng Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm; Phòng Kiểm nghiệm thực phẩm; Phòng Dược lý - vi sinh).
- Biên chế: 31 cán bộ, gồm:
- Các tổ chức, đoàn thể: Chi bộ gồm 15 đảng viên; Công đoàn cơ sở gồm 31 đoàn viên; Đoàn Thanh niên gồm 15 đoàn viên.
5.Thế mạnh của Trung Tâm
5.1. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm được duy trì tốt, bảo đảm sự ổn định về chất lượng thuốc, mỹ phẩm phục vụ công tác điều trị và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
5.2. Công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đạt được hiệu quả cao ngay từ năm đầu tiên được triển khai và liên tục được phát triển trong 5 năm qua cả về chất lượng lẫn số lượng
5.3. Đạt đồng thời 2 tiêu chuẩn ISO/IEC-17025 và “Thực hành tốt Phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP”. Đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Thừa Thiên Huế là đơn vị kiểm nghiệm đầu tiên trong 63 tỉnh được công nhận đạt đồng thời 2 tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025 (chỉ sau Viện KN thuốc TW và Viện KN thuốc TPHCM).
Với việc áp dụng 2 tiêu chuẩn này vào hoạt động kiểm nghiệm, tất cả các hoạt động và công việc thực hiện hằng ngày của Trung tâm đều được quy định trong Sổ tay chất lượng, thủ tục, hướng dẫn và các biểu mẫu. Công tác kiểm nghiệm của Trung tâm được thực hiện theo đúng Nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP)” và tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Hệ thống quản lý của Trung tâm đã được đổi mới theo tinh thần cải cách hành chính một cửa, tạo điều kiện cho khách hàng trong giao dịch được thuận lợi, đồng thời đã đổi mới phong cách, chất lượng làm việc tạo hiệu quả cao trong mọi mặt hoạt động của cơ quan. Nhờ đó, chất lượng công tác thử nghiệm của Trung tâm luôn được đảm bảo tốt, thực hiện đúng phương châm: Nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Tháng 06 năm 2014 Trung tâm vừa đạt được tiêu chuẩn  ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn về hoạt động chứng nhận hợp chuẩn Hợp quy  đối với các sản phẩm thực phẩm
5.4. Năng lực kiểm nghiệm ngày càng được nâng cao, nhiều kỹ thuật kiểm nghiệm mới đã được áp dụng thành công trong thực tiễn công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm
Từ năm 2002 đến 2007, Trung tâm đã được Chính phủ và Bộ Y tế đầu tư dự án  xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm kỹ thuật cao, nằm trong hệ thống trung tâm y tế chuyên sâu miền Trung. Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc gia về kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho khu vực miền Trung. Năm 2014, trung tâm tiếp tục nhận được dự án đầu tư Mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm an toàn vệ sinh tực phẩm.  Đến nay, Trung tâm đã xây dựng được một cơ sở kiểm nghiệm hiện đại với hệ thống các labo hoàn chỉnh, đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phân tích hiện đại, đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP” và ISO/IEC 17025.
Các kỹ thuật cao đã và đang triển khai:
Trung tâm đã được đầu tư nâng cấp cả về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phân tích kiểm nghiệm, nhiều kỹ thuật phân tích mới, hiện đại đã và đang được triển khai ứng dụng một cách có hiệu quả như:
- Định lượng α Chymotrypsin bằng phương pháp quang phổ động học.
- Định lượng 3-MCPD trong nước tương bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GCMS) .
- Định lượng cồn trong máu bằng phương pháp sắc ký khí (GC).
- Định lượng dư lượng thuốc kháng sinh Cloramphenicol, Tetracyclin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LCMS) .
- Định lượng dư lượng Testosteron trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng (HPLC) và  sắc ký lỏng khố phổ (LCMS).
- Định lượng độc tố vi mấm Aflatoxin, OchratoxinA trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng (HPLC).
- Định lượng các kim loại độc và nguyên tố vi lượng trong thuốc và thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS).
- Định lượng Melamin trong sữa bằng phương pháp sắc ký lỏng khố phổ (LCMS) và sắc ký khí khối phổ (GCMS) theo Thường quy do Bộ Y tế ban hành.
- Định lượng Norfloxacin, Enfloxacin, Cefuroxim axetil, Dextromethorphan HBr, Azithromycin, Tobramycin, Lamivudin, ... bằng phương pháp Sắc ký lỏng hiệu năng cao.
- Phát hiện hóa chất Rhodamin B trong dược liệu bằng phương pháp Sắc ký lớp mỏng kết hợp Sắc ký lỏng hiệu năng cao.
- Triển khai tồn dư Ethanol trong các nguyên liệu và chế phẩm thuốc bằng phương pháp Sắc ký khí.
- Sản xuất bộ test phát hiện nhanh methanol trong các sản phẩm rượu tại địa phương (phục vụ công tác kiểm tra tại hiện trường theo chủ trưong của Bộ Y tế). Định lượng methanol trong rượu bằng phương pháp sắc ký khí (GC)
- Đánh giá độ kích ứng trên da của mỹ phẩm, kích ứng mắt của thuốc nhỏ mắt.
- Phát hiện các chất ngụy tạo trong thuốc: sidelnafil, corticoid,....
Hằng năm, Trung tâm đều tham gia cuộc thi "Đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng" do Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để đánh giá năng lực các đơn vị kiểm nghiệm trong cả nước. Đồng thời Trung tâm cũng tự tổ chức kiểm  tra "Đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo" cho các kiểm nghiệm viên trong đơn vị. Từ năm 2009, Trung tâm đã tham gia "Đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng" do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức,
 Trung tâm đã được Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế  mời tham gia thực hiện: Dự án Phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiểm qua thực phẩm (Dự án 3, CTMTQG ATVSTP) và Dự án Tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP (Dự án 4, CTMTQG ATVSTP).
5.5. Liên tục đào tạo nhân lực, xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ Trung tâm Kiểm nghiệm chuyên sâu trong thiết chế Trung tâm y tế chuyên sâu miền Trung.
5.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học có hiệu quả, tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh:
- Ứng dụng các phương pháp phân tích dụng cụ hiện đại vào kiểm nghiệm thuốc. Nhiều nhất trong số này là phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để phân tích các dạng bào chế nhiều thành phần, phân tích tạp chất trong nguyên liệu làm thuốc, định tính và định lượng một số hoạt chất trong dược liệu và thuốc đông dược; các phương pháp đo quang phân tích thành phần của thuốc bao gồm: quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ hồng ngoại, quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)... giúp cho việc phân tích vi lượng các nguyên tố kim loại trong thuốc, dược liệu, mỹ phẩm trở nên đặc hiệu chọn lọc và chính xác hơn rất nhiều. Các phương pháp sắc ký khí, phân tích acid-amin , chuẩn độ đo thế cũng đã được ứng dụng.
    - Kiểm nghiệm phân tích tiêu chuẩn hoá dược liệu, thuốc đông dược bằng các phương pháp hoá lý, phương pháp dụng cụ hiện đại, trong đó có vấn đề phân tích tồn dư thuốc từ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong dược liệu bằng sắc ký khí, phân tích phát hiện dược liệu và thuốc đông dược giả, thuốc đông dược trộn đông dược.
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về giám định hóa pháp lý phục vụ công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, hàng năm Trung tâm đã kiểm nghiệm khoảng 100 mẫu giám định chất lượng thực phẩm, ma túy, cồn trong máu, tang vật vụ án do công an tỉnh, pháp y tỉnh gửi đến. Hợp tác với trường Đại học Kioto Nhật Bản thực hiện 30 mẫu/năm để phân tích các hoá chất bảo vệ thực vật trong đất bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ.
Trung tâm đã được Hội đồng Dược điển Việt Nam đánh giá là đơn vị kiểm nghiệm có đội ngũ cán bộ giỏi và trang thiết bị hiện đại và đã được mời tham gia góp ý, đánh giá thẩm định các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc cho dự thảo Dược điển Việt Nam 4, cùng với Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị khác.Tham gia thẩm định các phương pháp của DĐVN V do Hội đồng Dược điển Việt nam tổ chức.


 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số