Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/09/2014
Địa chỉ trụ sở làm việc: 30A Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3823704
Địa chỉ email: ccdso@thuathienhue.gov.vn
Số Fax : 0234.3823704
Website: http://ccdso.thuathienhue.gov.vn/
 
 
2. Ban lãnh đạo của cơ quan : 
 

  Họ và tên:  Phan Đăng Tâm

  Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II

  Chức vụ: Chi cục trưởng

  Điện thoại: 0234.3825272

  Email: pdtam.ccdso@thuathienhue.gov.vn

  Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

  Học Hàm học vị: Bác sĩ chuyên khoa II.

  Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

  Điện thoại: 0234.3825273

  Email: nvtoan.ccdso@thuathienhue.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

3.1. Vị trí, chức năng:
Chi cục DS - KHHGĐ là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS - KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
Chi cục DS-KHHGĐ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.
Chi cục DS-KHHGĐ có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài   khoản riêng theo quy định của pháp luật.
3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:  
Chi cục DS-KHHGĐ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về DS - KHHGĐ; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác DS - KHHGĐ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.
2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế để trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS - KHHGĐ; đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương.
4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS - KHHGĐ sau khi được phê duyệt. 
5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
6. Quản lý về quy mô DS-KHHGĐ:
a) Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn KHHGĐ và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình điều chỉnh quy mô DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
7. Quản lý về cơ cấu dân số:
a)  Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh;
8. Quản lý về chất lượng dân số:
a) Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;
b)  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật  để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực; việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;
9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.
10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
11.  Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành.
12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
13. Giúp giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.
14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho cán bộ và cộng tác viên DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn, thôn bản.
15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.
16. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo thẩm quyền.
17.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
4. Cơ cấu tổ chức:
4.1. Lãnh đạo Chi cục:
a) Chi cục DS - KHHGĐ có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Chi cục trưởng do Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm nhiệm.
b) Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp lụât về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức (về chuyên môn không nhất thiết phải có chuyên môn y tế). 
4.2. Các tổ chức thuộc Chi cục:
2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ
2.2. Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
2.3. Phòng Truyền thông - Giáo dục
II. Giới thiệu về đơn vị và Ban Lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện/thị xã/thành phố
1. Trung tâm DS-KHHGĐ  thành phố Huế
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ  thành phố Huế
Địa chỉ trụ sở làm việc: 80 Tuệ Tĩnh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3525917
Địa chỉ email: dan_sotphue@yahoo.com.vn
2. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phong Điền
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ  huyện Phong Điền
Địa chỉ trụ sở làm việc: Thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3551377
Địa chỉ email: dspdien@yahoo.com.vn
3. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Quảng Điền
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ  huyện Quảng Điền
Địa chỉ trụ sở làm việc: Số 131, Nguyễn Kim Thành, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3755312
Địa chỉ email: ttdsqd@gmail.com
4. Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hương Trà
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hương Trà
Địa chỉ trụ sở làm việc: 143 CMT8, tổ dân phố 6, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3568493
Địa chỉ email: ttdshuongtra@gmail.com
5. Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hương Thủy
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hương Thủy
Địa chỉ trụ sở làm việc: 1022 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã                      Hương Thủy,TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3861022
Địa chỉ email: ttdshuongthuy@gmail.com
6. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Vang
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Vang
Địa chỉ trụ sở làm việc:  Hòa Đa Tây, Phú Đa, Phú Vang, tỉnh TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3850279
Địa chỉ email: ttdspv@gmail.com
7. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Lộc
Tên cơ quan:        Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Lộc
Địa chỉ trụ sở làm việc:  Khu vực 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 0543.871.292
Địa chỉ email:          ttdanso.phuloc@thuathienhue.gov.vn
8. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Nam Đông
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Nam Đông
Địa chỉ trụ sở làm việc: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3875368
Địa chỉ email: trungtamdsnd@gmail.com
9. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện A Lưới
Tên cơ quan: Trung tâm DS-KHHGĐ huyện A Lưới
Địa chỉ trụ sở làm việc: thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế
Số điện thoại giao dịch: 054.3879363
Địa chỉ email:  ttdsaluoi@yahoo.com
III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện/thị xã/thành phố :
1. Vị trí và chức năng:
- Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện/thị xã/thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đặt tại huyện/thị xã/thành phố, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố.
- Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện/thị xã/thành phố  chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các đơn vị liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của UBND huyện/thị xã/thành phố .
- Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện/thị xã/thành phố có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh giao và tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu trực tiếp cho Chi cục trưởng về công tác nhân sự, kế hoạch, chuyên môn nghiệp vụ ; tham mưu trực tiếp cho Huyện ủy, UBND huyện/thị xã/thành phố về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn.
- Triển khai, phối hợp Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện/thị xã/thành phố để triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo sự chỉ đạo của Chi cục DS-KHHGĐ và theo qui định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của Trạm Y tế xã, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản, tổ dân phố. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho xã.
- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ phân công.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản, tổ dân phố.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ và SKSS.
- Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp Trung tâm Y tế, chỉ đạo Trạm Y tế xã quản lý cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ.
- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện và Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ giao.
3. Tổ chức bộ máy Trung tâm DS-KHHGĐ huyện/thị xã/thành phố:
- Lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện/thị xã/thành phố có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
- Giám đốc và Phó Giám đốc trung tâm do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và các quy định của pháp luật.
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm DS-KHHGĐ huyện/thị xã/thành phố, chịu sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, trước Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về một số lĩnh vực công tác được phân công.
- Các Ban chuyên môn nghiệp vụ:
+ Ban Hành chính Tổng hợp.
+ Ban Truyền thông và dịch vụ DS-KHHGĐ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số