"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.704.001
Lượt truy cập hiện tại 5.696
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem 7244Ngày cập nhật 30/12/2019
Ảnh minh họa

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với những nội dung sau:

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và quyết định thành công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”;

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, để góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh -sạch - sáng”“Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 04 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ và các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn nông nghiệp với du lịch; phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng cao, ưu tiên phát triển công nghệ thông tin và công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao.

- Tiếp tục phát triển ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm là trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của cả nước và khu vực gắn với phát huy giá trị đô thị di sản trên nền tảng văn hoá, theo hướng xanh và thông minh; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu Huế - Kinh đô của lễ hội và ẩm thực.

- Triển khai hiệu quả các nội dung về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Thực hiện tốt mục tiêu phổ cập; mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm; Thực hiện mô hình “Trường học kiểu mẫu; Chương trình phát triển hệ thống nhà vệ sinh trường học, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng đạt chuẩn. Đổi mới công tác đào tạo nghề; Phát huy sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ tạo tiền đề sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành trung tâm khoa học và công nghệ của miền Trung. Hoàn thiện mô hình đô thị thông minh trên nền tảng Chính quyền điện tử.

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, dịch vụ khám, chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực y tế về cả số lượng và chất lượng, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Cải thiện chất lượng dân số, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, đổi mới sắp xếp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phấn đấu PCI của tỉnh nằm trong top 20 cả nước thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”; Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước”.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn vào các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm. Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020, chú trọng chất lượng xây dựng cơ sở xã, phường, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm thật sự vững mạnh, có độ tin cậy cao.

4. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi đua, biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, để tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước.

5. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương phát động các phong trào thi đua yêu nước để chào Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

7. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Đổi mới phương thức xét tặng, hướng tới "tìm người đủ điều kiện để tôn vinh" trong việc xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế"; tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

9. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành