"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.292.880
Lượt truy cập hiện tại 75
Tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế đợt II năm 2018
Ngày cập nhật 09/08/2018

TÀI LIỆU ÔN TẬP

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT IINĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 977 /QĐ-HĐTD ngày 9 tháng 8 năm 2018

 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Y tế)

 

A. KIẾN THỨC CHUNG:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

4. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

6. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

7. Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

8. Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

B. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

I. Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ RHM, Bác sĩ CK Mắt, BS Phục hồi chức năng, BS Chẩn đoán hình ảnh

1. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

4. Thông tư số 05/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

II. Cao đẳng điều dưỡng, Trung cấp điều dưỡng

1. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

5. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

III. Cử nhân xét nghiệm

1. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Thông tư số 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cở sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

5. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

IV. Cao đẳng Chẩn đoán hình ảnh

1. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

3. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

4. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

5. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

V. Y sĩ Y học dự phòng

1. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

3. Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

4. Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 về việc Ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue”.

5. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

VI. Chuyên ngành Kế toán

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

4.Thông tư số 13/2017/TT-BTCngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhàn nước.

5. Thông tư số 04/20182/TTLT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán cảu các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

VII. Kỹ thuật trang thiết bị Y tế

1. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2. Thông tư số 46/2017/TT-BYT ngày 15/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

3. Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

5. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

VIII. Y sĩ đa khoa Trạm Y tế

1. Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

2. Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y  tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020.

3. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

IX. Dược sỹ trạm Y tế

1. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

2. Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.

3. Thông tư số 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

4. Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y  tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020.

5. Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã,phường, thị trấn.

X.Chuyên trách DS-KHHGĐ trạm Y tế

1. Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11

2. Pháp lệnh Dân số 08/2008/PL-QH12 ngày 27 tháng 12 năm 2008 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 06/2003/PL-UBTVQH11.

3. Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương.

4. Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

* Chi tiết có file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành